Bestemmelser

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
1.1 Almindelige og tekniske bestemmelser for varmeleveringen er gældende for forholdet mellem Værløse Varmeværk a.m.b.a., i det følgende kaldet Værket, og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet forbrugeren.


1.2 Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem Værket og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er værket uvedkommende.


1.3 Det retlige forhold mellem Værket og forbrugeren er fastlagt gennem nuværende “Almindelig og tekniske bestemmelser for varmelevering”.


2. Etablering/Ændring af varmeforsyning.
2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres varmeforsyning


2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til varmeforsyningen fremsendes skriftligt til Værket af ejeren/ejerne af ejendommen.


2.3 Hvis det er nødvendigt af ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at stikledningen kan etableres, skal dette ske på forbrugerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler forbrugeren.


2.4 Forbrugeren skal tåle, at der føres fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Kun i særlige tilfælde kan Værket yde ulempegodtgørelse. Værket etablerer og vedligeholder dette ledningsnet.
Værket er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnet etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor
Værket til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.
Hvis Forbrugeren ønsker at foretage til/nybygning på en sådan måde, at de eksisterende varmeledninger til varmeforsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hinder herfor, skal Værket udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer, medmindre der er ydet ulempegodtgørelse for ledningernes tilstedeværelse. Forbrugeren er i alle tilfælde forpligtet til at anvise en anden placering på ejendommen.


2.5 Hvis leveringsforholdet ophører, har Værket ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette


2.6 Såfremt Værket finder det fornødent i de pkt. 2.4 og 2.5 angivne tilfælde, skal Værket være berettiget til at fordre tinglyst deklaration til sikring af værkets ret. Omkostningerne herved betales af Værket.


2.7 Forbrugeren betaler tilslutningsafgift jvf. værkets tarif, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres.


2.8 Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af Værket. På værkets foranledning skal Forbrugeren meddele de nødvendige oplysninger til beregning af afgiften.


2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledning til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som “stikledning” Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af værkets tarif. Værket fastsætter stikledningens placering efter aftale med forbrugeren, dog under hensynstagen til tekniske forhold i hoved/fordelingsnettet.


2.10 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommes ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.
Stikledning incl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Værket.


2.11 Værket etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt værket finder det hensigtsmæssigt, iøvrigt jvf. 2.4.


2.12 Giver forhold hos Forbrugeren anledning til flytning af stikledning, udføres arbejdet af Værket for forbrugerens regning ( jvf. 2.9).


2.13 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov ikke har tilstrækkelig kapacitet, omlægges den af Værket. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af ny stikledning.


2.14 Værket har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte Værkets ledningsnet på en forbrugers ejendom.


2.15 Ejerskifte skal meddeles Værket. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses, og anmodning herom skal tilgå Værket senest 8 dage før ejerskifte. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale faste afgifter, samt forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører /jvf.6.9) og skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for Værket.


2.16 Gældende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel kontrolbog kan rekvireres på Værket


3 Drift og vedligeholdelse af anlæg.
3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur ab Værket, som reguleres mellem 70 gr.C. og 85 gr.C. dog med hensyn til årstid og vejrlig.


3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulation i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.


3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres ud fra en fremløbstemperatur på 80 gr.C. og en returtemperatur på 40 gr.C. ved en udetemperatur på -12 gr.C. Inden tilslutningen trykprøves med 5 kg/cm2 for ejerens regning. Der kan for eksisterende ejendomme dispenseres, ved særskilt aftale, f.eks ved enstrengede anlæg, varmevekslere m.m.


3.4 Værket har pligt til at levere den nødvendige varmeeffekt og en fremløbstemperatur på min. 60 gr.C ved et aftag på mindst 0.002 MWh pr. time, og med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,4 kg/cm2. Det er en forudsætning, at de i pkt.

3.3 anførte afkølingsforhold er overholdt.


3.5 Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres Værket tab eller ulemper, og Forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Værket berettiget til at bringe forholdende i orden for forbrugerens regning og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde varmeforsyningen, indtil forholdende er bragt i orden.


3.6 Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af Værkets personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshaner på den interne installation skal åbnes. Hovedhaner åbnes og lukkes meget langsomt, og skal altid være helt åbne eller lukket.


3.7 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autoration som VVS – installatør eller fjernvarmeinstallatør godkendt af Værket.


3.8 Værket har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med varme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Værket forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen midlertidigt for udførelse af nytilslutning, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson.
Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.
I tilfælde af varmeafbrydelser og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er Værket ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Værkets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.


3.9 Værket påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for værkets kontrol.
Værket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.


3.10 Værkets personale er i rimeligt omfang til rådighed for Forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift, betjening samt påvisning af eventuelle fejl


3.11 Værkets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.


3.12 Forbrugeren er ansvarlig for beskadigelse af værkets ejendom, medmindre beskadigelsen har sin årsag i forhold, der ligger uden for den fjernvarmeforsynede ejendom, almindelig slitage eller manglende tilsyn og vedligeholdelse fra værkets side. Forbrugerne bør i egen interesse meddele deres forsikringsselskab, at ejendommen er fjernvarmeforsynet, samt at varmemåleren skal forsikringsdækkes.


4 Tariffer
4.1 Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til
gas – og varmeprisudvalget anmeldte tariffer.


4.2 Forbrugeren er forpligtet at meddele Værket enhver ændring, der har indflydelse på afregning.


4.3 Værket er forpligtet til at oplyse Forbrugeren om tariffer og om ændring af disse.


5 Måling af varmeforbrug


5.1 Værket levere det for afregning , mellem Forbrugeren og Værket nødvendige måleudstyr og bestemmelser målerens antal, størrelse, type og placering.


5.2 Eltilslutning betales af Værket, men Forbrugeren betaler elforbruget.


5.3 Til måling af varme anvendes energimåler, hvor der måles fremløbstemperatur – målt returtemperatur x vandflow.


5.4 Hovedmåler ejes og vedligeholdes af Værket. Hovedmålere udskiftes efter nærmere – af værket – fastsatte regler.Værket er iøvrigt berettiget til at udskifte målere, når det findes påkrævet.


5.5 Beskadigelse en måler som følge af forhold, der ikke kan betegnes som almindelig slitage, Forbrugeren pligtig at betale omkostningerne ved udbedringen, evt. ved forsikringsdækning.


5.6 Uden værkets godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af Værkets personale eller af Værket dertil bemyndigede personer.
Uautoriserede indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse og rejses erstatningskrav


5.7 Såfremt en Forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Værket uvedkommende.


5.8 Med henblik på afregningen af varmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til målerne. (jvf. 3.11).


5.9 På Værkets anmodning skal Forbrugeren foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for en af Værket fastsat tidsfrist.


5.10 Modtager Værket ikke aflæsningskort fra en forbruger, eller kan aflæsning ikke opnås ved Værkets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af Værket beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.


5.11 Værket er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af forbrugeren, medmindre disse udgifter i henhold til pkt. 5.14 skal afholdes af Værket.


5.12 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betaling reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette ved fastsættelse af forbruget.


5.13 Værket er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Værket kan forlange at få hovedmåleren afprøvet (jvf. 5.14).


5.14 Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse på +/-5%. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Værket, og afvigelsen får ingen indflydelse på afregning af varmeforbruget.


5.15 Såfremt forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette Værket herom.


6. Betaling m.v.
6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmeleverance. Værket kan udskrive et antal acontoregninger, hvis antal fastsættes af Værket. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Værket ændre de efterfølgende acontoregninger. Værket kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer.


6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 måneder efter årsaflæsning.


6.3 Der er betalingspligt for al varmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, kan der såfremt Værket anser det for rimeligt, indrømmes en reduktion pr. kulance, baseret på et af Værket beregnet forbrug.


6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betaling senere er forbrugeren forpligtet til at betale et restancegebyr, hvis størrelse fastsættes af Værket, samt morarenter.


6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden den anførte betalingsfrist, fremsender Værket en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår:
– at betalingsfristen er overskredet, og at der over næste årsopgørelse vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter.
– at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso.
– at forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til Værket i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger.


6.6 Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Værket om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligeholdt, fremsender Værket en inkassomeddelse, hvoraf det fremgår, at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at restancen overgår til inkasso. Dette indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, eller der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog kun undtagelsesvis kan indrømmes, såfremt inkassomeddelsen er foranlediget af en tidligere aftalt betalingsordning. Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og reetablering af forsyning vil blive pålignet forbrugeren.


6.7 Opfylder forbrugeren ikke de i pkt. 6.6 anførte betingelser, er Værket berettiget til ved besøg hos forbrugeren at afbryde forsyningen, såfremt betaling af restancen ikke opnås ved besøget. Eventuelle følger af afbrydelse af varmeforsyningen er Værket uvedkommende.


6.8 Forsyningen kan genoptages, når:
– restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukning, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
– der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jvf. 6.6), eller
– der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun undtagelsesvis kan indrømmes, hvis afbrydelsen er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.


6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil leveringsforholdet ophører eller overgår til ny ejer efter meddelse om ejerskifte, (jvf. 2.15).


7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne.
7.1 Ændringer i “Almindelige og tekniske leveringsbestemmelser” kan kun foretages med generaforsamlingens godkendelse.


7.2 Nærværende “Almindelige og tekniske bestemmelser for varmeleverance” er vedtaget af generalforsamlingen den 31. januar 1989.
Anmeldt til Gas og Varmeprisudvalget den 30. marts 1989.